Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer)

Persoonsgegevens die wij niet verwerken

Wij verzamelen geen cookies en derhalve hebben wij dus geen toegang tot jouw ip-adres en zien we bijvoorbeeld ook niet wat je wel in je winkelwagen stopt, maar niet koopt.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, etniciteit, politieke voorkeur o.i.d.

Wij verzamelen in principe geen gegevens van personen onder de 16 jaar. Dit weten we echter nooit zeker, omdat we niet naar je geboortedatum vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw gegevens omdat we contact met je willen leggen om onze diensten te verlenen.

We gebruiken de gegevens om je informatie te verstrekken en om de bestelde goederen naar je te versturen.

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens (bijv. die op de factuur staan) te verzamelen en een bepaalde periode te bewaren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren de gegevens in onze administratie niet langer dan wettelijk verplicht of dan nodig om contact met jou te onderhouden en dus voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@seasoncards.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Daarnaast heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij zorgen door middel van maatregelen zoals regelmatige back-ups, toegang d.m.v. een wachtwoord, firewalls e.d. voor de bescherming van jouw gegevens en proberen zo zaken zoals diefstal en/of verlies van jouw gegevens te voorkomen. Heb je het gevoel dat dit niet zo is, kun je contact met ons opnemen via info@seasoncards.nl.